Om projektet

Bakgrund

Bild på personer som tränar produktionsprocesser vid en maskin

FöretagsLyftet i Väst syftar till att stärka kompetensen hos tillverkande företag och dess personal i Västsverige. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Tekniska College och IUC Halland (Industriella Utvecklingscentra). FöretagsLyftet i Väst bygger därför på erfarenheterna från de tidigare ESF-projekten Industrikompetens i Väst, IKIV, och MedVind som Göteborgs Tekniska College var projektägare till.

En lärdom från de tidigare projekten är att dagens slimmade organisationer har svårare att frigöra medarbetare för kompetensutveckling. Därför krävs kursupplägg som är effektiva men inte begränsade i tid och fysisk plats.

En annan erfarenhet är att företagen inte alltid känner sina kompetensbehov. I FöretagsLyftet i Väst finns därför möjlighet att få hjälp just med att definiera vilka behov som finns i företagen och att få fram underlagen till medarbetarens utvecklingsplan.

Det finns också ett behov av stöd på jämställdhetsområdet. Den manliga dominansen inom tillverkningssektorn är stor samtidigt som det efterfrågas kompetent arbetskraft och i synnerhet kvinnor. FöretagsLyftet i Väst vill därför bistå med kunskap och verktyg för att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad i Västsverige.

Bättre kompetens ökar individers möjligheter inom industrin

FöretagsLyftet i Väst är ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till tillverkande företag och dess personal i i Västsverige. Projektet kommer att pågå under drygt två år men i tre olika steg: